“സര്‍വ്വ മംഗള മംഗല്യേ... ശിവേ സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സാധികേ... ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണീ നമോസ്തുതേ...”
.